HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๐

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการแพทย์ แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ ดร.อีริค กรีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติในสังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนรับพระราชทานรางวัล ฯ เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

 

  


 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการสาธารณสุข แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์ จากสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561

 


 

    
   

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการสาธารณสุข แก่ นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์ จากสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561

 


 

 

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการสาธารณสุข แก่ แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน จากสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561

 


 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการสาธารณสุข แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม จากสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561

 


 

     
  วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ เข้าเฝ้า ฯ ณ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact